คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
รายวิชาท 31102ภาษาไทย 2                                   40 ชั่วโมง/ภาค ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห์)
                                                                            จำนวน 1 หน่วยกิต

 
ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทความเรียง บทร้อยกรองประเภทกาพย์ ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ จาก เรื่องสั้น
คำบรรยาย บทเพลง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอ่านเพื่อสร้างกรอบ สร้างผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน การเขียนสื่อสาร เรียงความ อธิบาย รายงานการประชุม และ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า การเขียนลำดับความคิด ผังความคิดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ในที่ประชุมชนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ศึกษาธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย พลังของภาษา ลักษณะของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ และการรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ การวิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินคุณค่า วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง
           โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอ่าน ฟัง ดู พูด และเขียน กระบวนการกลุ่ม แนวทางการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น การใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและนำเสนอผลงาน
           เพื่อให้มีวิจารณญาณในสื่อสารเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ สามารถประเมินคุณค่า นำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา กำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรม ค่านิยม มารยาท ในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน

 

Download All  

 

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30-01-2015  
 

. : : copyright @2008-2010  Reserved  Contact us pairush.ud@gmail.com or cpctps@ku.ac.th